7-08-2013 Young Euro Classic – Pascal Rophé direttore

7-08-2013 Young Euro Classic – Pascal Rophé direttore – Konzerthaus di Berlino